ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ ครูอั๋น ณัฐพล ปัญญา

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม
  ๑.อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง  วะตะ  โส  ภะคะวา. อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัมมาสัมพุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา.
อิติปิ  โส  ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโน  วะตะ  โส ภะคะวา. อิติปิ  โส  ภะคะวา  สุคะโต  วะตะ  โส  ภะคะวา.
อิติปิ  โส  ภะคะวา  โลกะวิทู  วะตะ โส  ภะคะวา . อะระหันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ. อะระหันตัง  สิระสา  นะมามิ.
สัมมาสัมพุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ.สัมมาสัมพุทธัง  สิระสา  นะมามิ.วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สะระณัง  คัจฉามิ.
วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สิระสา  นะมามิ. สุคะตัง  สะระณัง  คัจฉามิ. สุคะตัง  สิระสา  นะมามิ.
โลกะวิทัง  สะระณัง  คัจฉามิ. โลกะวิทัง  สิระสา  นะมามิ.   
  ๒.   อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วะตะ  โส  ภะคะวา. อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิ วะตะ โส  ภะคะวา.
อิติปิ  โส  ภะคะวา สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  วะตะ โส  ภะคะวา. อิติปิ  โส  ภะคะวา  พุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา.
อะนุตตะรัง  สะระณัง  คัจฉามิ. อะนุตตะรัง  สิระสา  นะมามิ. ปุริสะทัมมะสาระถิ  สะระณัง  คัจฉามิ.
ปุริสะทัมมะสาระถิ  สิระสา  นะมามิ. สัตถา  เทวะมะนุสสานัง   สะระณัง  คัจฉามิ. สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  สิระสา  นะมามิ.
พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. พุทธัง  สิระสา  นะมามิ.  อิติปิ  โส  ภะคะวา   
  ๓. อิติปิ  โส  ภะคะวา  รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะ-ปาระมิ จะ สัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะ-ณะปาระมิ  จะ  สัมปันโน. อิติปิ   โส  ภะคะวา   สัญญาขันโธ    อะนิจจะ-ลักขะณะ    ปาระมิ  จะ  สัมปันโน. อิติปิ  โส   ภะคะวา   สังขาระขันโธ   อะนิจจะ-ลักขะณะปารมิ     จะ  สัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา   วิญญาณะขันโธ    อะนิจจะ-ลักขะณะปาระมิ จะสัมปันโน.
 ๔. อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อาโปธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.อิติปิ  โส  ภะคะวา เตโชธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา วาโยธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา วิญญาณะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  ๕. อิติปิ  โส  ภะคะวา จาตุมมะหาราชิกาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา ตาวะติงสาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  ยามาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  กามาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา โลกุตตะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.    
๖.อิติปิ  โส  ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุสะมาธิ-ญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปัญจะมะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.    
  ๗. อิติปิ  โส   ภะคะวา    อากาสานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ   โส   ภะคะวา   วิญญานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  ๘. อิติปิ  โส  ภะคะวา  โสตาปัตติมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา  สะกิทาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะนาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัตตะมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  โสตาปัตติผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  สะกิทาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะนาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัตตะผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.  
  ๙. กุสะลา ธัมมา  อิติปิ โส ภะคะวา อะอา ยาวะชีวัง   พุทธัง  สะระณัง   คัจฉามิ   ชัมพู  ทีปัญจะ   อิสสะโร   กุสะลา  ธัมมา  นะโม  พุทธายะ นะโม  ธัมมายะ  นะโม  สังฆายะ  ปัญจะ  พุทธา  นะมามิหัง  อา ปา  มะ  จุ  ปะ,  ที  มะ  สัง  อัง  ขุ, สัง  วิ  ธา  ปุ  กะ  ยะ  ปะ, อุปะสะชะสะเห  ปาสายะโส  โส  โส  สะ  สะ  อะ  อะ  อะ  อะ   นิ  เต  ชะ  สุ  เน  มะ  ภู  จะ นา วิ เว,อะ สัง  วิ  สุ  โล  ปุ  สะ  พุ  ภะ, อิสวาสุ, สุสวาอิ กุสะลา ธัมมา  จิตติวิอัตถิ. 
     ๑๐.อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  สาโพธิปัญ จะ  อิสสะโร  ธัมมา. กุสะลา ธัมมา นันทะวิวังโก อิติ สัมมาสัมพุทโธ สุคะลาโน  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ.  จาตุมมะหาราชิกา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา อิติ  วิชชาจะระณะสัมปันโน อุอุ  ยาวะชีวัง พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. ตาวะติงสา  อิสสะโร กุสะลา ธัมมา  นันทะ  ปัญจะ  สุคะโต  โลกะวิทู  มะหาเอโอ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. ยามา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  พรหมาสัททะ   ปัญจะสัตตะ    สัตตาปาระมี อะนุตตะโร ยะมะกะขะ ยาวะชีวัง  พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ.ตุสิตา อิสสะโร  กุสะลา ธัมมา ปุยะปะกะ  ปุริสะทัมมะสาระถิ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. นิมมานะระตี  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  เหตุโปวะ   สัตถา  เทวะมะนุสสานัง ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  อิสสะโร  กุสะลา ธัมมา  สังขาระขันโธ  ทุกขัง ภะคะวะตา  ยาวะ นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ    พรหมา   อิสสะโร  กุสะลา   ธัมมา  นัตถิปัจจะยา วินะปัญจะ  ภะคะวะตา ยาวะ นิพพานัง  สะระณัง คัจฉามิ.  
  ๑๑. นะโม  พุทธัสสะ นะโม  ธัมมัสสะ นะโม  สังฆัสสะ พุทธิลาโภกะลา  กะระกะนา  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ.  นะโม พุทธัสสะ  นะโม ธัมมัสสะ  นะโม สังฆัสสะ วิตติ  วิตติ   วิตติ  มิตติ  มิตติ  มิตติ  จิตติ  จิตติ  วัตติ  วัตติ มะยะสุ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ.  อินทะสาวัง    มะหาอินทะสาวัง  พรหมะสาวัง   มะหาพรหมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติ-สาวัง  เทวาสาวัง   มะหาเทวาสาวัง  อิสีสาวัง  มะหาอิสีสาวัง มุนีสาวัง มหามุนีสาวัง  สัปปุริสะสาวัง  มหาสัปปุริสะสาวัง     พุทธะสาวัง   ปัจเจกะพุทธะสาวัง  อะระหัตตะสาวัง  สัพพะสิทธิวิชชาธะรานังสาวัง  สัพพะโลกาอิริยานังสาวัง  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ.    สาวัง    คุณัง   วะชะ    พะลัง  เตชัง  วิริยัง  สิทธิกัมมัง  ธัมมัง  สัจจัง  นิพพานัง    โมกขัง  คุยหะกัง  ทานัง  สีลัง  ปัญญา  นิกขัง  ปุญญัง  ภาคะยัง  ยะสัง  ตัปปัง  สุขัง  สิริ  รูปัง  จะตุวีสะติเทสะนัง  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ    
  ๑๒.  นะโม    พุทธัสสะ  ทุกขัง    อะนิจจัง   อะนัตตา  รูปะขันโธ  เวทะนาขันโธ   สัญญาขันโธ  สังขาระขันโธ    วิญญาณะขันโธ  นะโม   อิติปิโส  ภะคะวา.  นะโม  ธัมมัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา รูปะ-ขันโธ  เวทะนาขันโธ  สัญญาขันโธ    สังขาระขันโธ      วิญญาณะขันโธ   นะโม   สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม.  สัญญาขันโธ  สังขาระขันโธ  วิญญาณะขันโธ  นะโม  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  วาหะปะริตตัง.  นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ยาวะตัสสะ หาโยโมนะ อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัต-ตา  อุอะมะอะ  วันทา  นะโม   สังฆัสสะ   ทุกขัง    อะนิจจัง   อะนัตตา    รูปะขันโธ  เวทะนาขันโธ  นะโม   พุทธายะ   นะอะกะติ     นิสะระณะ    อาระปะขุทธัง    มะอะอุ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา ฯ   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

ความจริงใจงานหัวข้อตัวหนังสือ

งานหัวข้อตัวหนังสือ