ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ ครูอั๋น ณัฐพล ปัญญา

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม
  ๑.อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง  วะตะ  โส  ภะคะวา. อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัมมาสัมพุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา.
อิติปิ  โส  ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโน  วะตะ  โส ภะคะวา. อิติปิ  โส  ภะคะวา  สุคะโต  วะตะ  โส  ภะคะวา.
อิติปิ  โส  ภะคะวา  โลกะวิทู  วะตะ โส  ภะคะวา . อะระหันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ. อะระหันตัง  สิระสา  นะมามิ.
สัมมาสัมพุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ.สัมมาสัมพุทธัง  สิระสา  นะมามิ.วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สะระณัง  คัจฉามิ.
วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สิระสา  นะมามิ. สุคะตัง  สะระณัง  คัจฉามิ. สุคะตัง  สิระสา  นะมามิ.
โลกะวิทัง  สะระณัง  คัจฉามิ. โลกะวิทัง  สิระสา  นะมามิ.   
  ๒.   อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วะตะ  โส  ภะคะวา. อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิ วะตะ โส  ภะคะวา.
อิติปิ  โส  ภะคะวา สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  วะตะ โส  ภะคะวา. อิติปิ  โส  ภะคะวา  พุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา.
อะนุตตะรัง  สะระณัง  คัจฉามิ. อะนุตตะรัง  สิระสา  นะมามิ. ปุริสะทัมมะสาระถิ  สะระณัง  คัจฉามิ.
ปุริสะทัมมะสาระถิ  สิระสา  นะมามิ. สัตถา  เทวะมะนุสสานัง   สะระณัง  คัจฉามิ. สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  สิระสา  นะมามิ.
พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. พุทธัง  สิระสา  นะมามิ.  อิติปิ  โส  ภะคะวา   
  ๓. อิติปิ  โส  ภะคะวา  รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะ-ปาระมิ จะ สัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะ-ณะปาระมิ  จะ  สัมปันโน. อิติปิ   โส  ภะคะวา   สัญญาขันโธ    อะนิจจะ-ลักขะณะ    ปาระมิ  จะ  สัมปันโน. อิติปิ  โส   ภะคะวา   สังขาระขันโธ   อะนิจจะ-ลักขะณะปารมิ     จะ  สัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา   วิญญาณะขันโธ    อะนิจจะ-ลักขะณะปาระมิ จะสัมปันโน.
 ๔. อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อาโปธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.อิติปิ  โส  ภะคะวา เตโชธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา วาโยธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิโส ภะคะวา วิญญาณะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  ๕. อิติปิ  โส  ภะคะวา จาตุมมะหาราชิกาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา ตาวะติงสาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  ยามาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  กามาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา โลกุตตะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.    
๖.อิติปิ  โส  ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุสะมาธิ-ญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปัญจะมะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.    
  ๗. อิติปิ  โส   ภะคะวา    อากาสานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ   โส   ภะคะวา   วิญญานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  ๘. อิติปิ  โส  ภะคะวา  โสตาปัตติมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ โส ภะคะวา  สะกิทาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะนาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัตตะมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  โสตาปัตติผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  สะกิทาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน. อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะนาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัตตะผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.  
  ๙. กุสะลา ธัมมา  อิติปิ โส ภะคะวา อะอา ยาวะชีวัง   พุทธัง  สะระณัง   คัจฉามิ   ชัมพู  ทีปัญจะ   อิสสะโร   กุสะลา  ธัมมา  นะโม  พุทธายะ นะโม  ธัมมายะ  นะโม  สังฆายะ  ปัญจะ  พุทธา  นะมามิหัง  อา ปา  มะ  จุ  ปะ,  ที  มะ  สัง  อัง  ขุ, สัง  วิ  ธา  ปุ  กะ  ยะ  ปะ, อุปะสะชะสะเห  ปาสายะโส  โส  โส  สะ  สะ  อะ  อะ  อะ  อะ   นิ  เต  ชะ  สุ  เน  มะ  ภู  จะ นา วิ เว,อะ สัง  วิ  สุ  โล  ปุ  สะ  พุ  ภะ, อิสวาสุ, สุสวาอิ กุสะลา ธัมมา  จิตติวิอัตถิ. 
     ๑๐.อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ  สาโพธิปัญ จะ  อิสสะโร  ธัมมา. กุสะลา ธัมมา นันทะวิวังโก อิติ สัมมาสัมพุทโธ สุคะลาโน  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ.  จาตุมมะหาราชิกา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา อิติ  วิชชาจะระณะสัมปันโน อุอุ  ยาวะชีวัง พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. ตาวะติงสา  อิสสะโร กุสะลา ธัมมา  นันทะ  ปัญจะ  สุคะโต  โลกะวิทู  มะหาเอโอ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. ยามา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  พรหมาสัททะ   ปัญจะสัตตะ    สัตตาปาระมี อะนุตตะโร ยะมะกะขะ ยาวะชีวัง  พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ.ตุสิตา อิสสะโร  กุสะลา ธัมมา ปุยะปะกะ  ปุริสะทัมมะสาระถิ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. นิมมานะระตี  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  เหตุโปวะ   สัตถา  เทวะมะนุสสานัง ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ. ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  อิสสะโร  กุสะลา ธัมมา  สังขาระขันโธ  ทุกขัง ภะคะวะตา  ยาวะ นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ    พรหมา   อิสสะโร  กุสะลา   ธัมมา  นัตถิปัจจะยา วินะปัญจะ  ภะคะวะตา ยาวะ นิพพานัง  สะระณัง คัจฉามิ.  
  ๑๑. นะโม  พุทธัสสะ นะโม  ธัมมัสสะ นะโม  สังฆัสสะ พุทธิลาโภกะลา  กะระกะนา  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ.  นะโม พุทธัสสะ  นะโม ธัมมัสสะ  นะโม สังฆัสสะ วิตติ  วิตติ   วิตติ  มิตติ  มิตติ  มิตติ  จิตติ  จิตติ  วัตติ  วัตติ มะยะสุ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ.  อินทะสาวัง    มะหาอินทะสาวัง  พรหมะสาวัง   มะหาพรหมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติ-สาวัง  เทวาสาวัง   มะหาเทวาสาวัง  อิสีสาวัง  มะหาอิสีสาวัง มุนีสาวัง มหามุนีสาวัง  สัปปุริสะสาวัง  มหาสัปปุริสะสาวัง     พุทธะสาวัง   ปัจเจกะพุทธะสาวัง  อะระหัตตะสาวัง  สัพพะสิทธิวิชชาธะรานังสาวัง  สัพพะโลกาอิริยานังสาวัง  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ.    สาวัง    คุณัง   วะชะ    พะลัง  เตชัง  วิริยัง  สิทธิกัมมัง  ธัมมัง  สัจจัง  นิพพานัง    โมกขัง  คุยหะกัง  ทานัง  สีลัง  ปัญญา  นิกขัง  ปุญญัง  ภาคะยัง  ยะสัง  ตัปปัง  สุขัง  สิริ  รูปัง  จะตุวีสะติเทสะนัง  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ    
  ๑๒.  นะโม    พุทธัสสะ  ทุกขัง    อะนิจจัง   อะนัตตา  รูปะขันโธ  เวทะนาขันโธ   สัญญาขันโธ  สังขาระขันโธ    วิญญาณะขันโธ  นะโม   อิติปิโส  ภะคะวา.  นะโม  ธัมมัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา รูปะ-ขันโธ  เวทะนาขันโธ  สัญญาขันโธ    สังขาระขันโธ      วิญญาณะขันโธ   นะโม   สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม.  สัญญาขันโธ  สังขาระขันโธ  วิญญาณะขันโธ  นะโม  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  วาหะปะริตตัง.  นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ยาวะตัสสะ หาโยโมนะ อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัต-ตา  อุอะมะอะ  วันทา  นะโม   สังฆัสสะ   ทุกขัง    อะนิจจัง   อะนัตตา    รูปะขันโธ  เวทะนาขันโธ  นะโม   พุทธายะ   นะอะกะติ     นิสะระณะ    อาระปะขุทธัง    มะอะอุ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา ฯ   

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ
ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง
ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ
ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวด

เริ่มสวด นโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


นึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐาน

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร
ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
ตัณหังกะราทะโย พุทธา      อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเต มุนิสสะรา.
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.
หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก.
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.
เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว
กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.
ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ          อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ.
เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ           อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
ระตะนัง ปุระโต อาสิ            ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ         วาเม อังคุลิมาละกัง
ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะสัณฐิตา
ชินา นานาวะระสังยุตตา         สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา          พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.
อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต            สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ           ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ          ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.
 

เรียนรู้เว็บบล็อก (webblog)

รายวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์  สุจิตตรา  จันทร์ลอย
นายณัฐพล  ปัญญา    เลขที่ 3   นักศึกษา  ปริญญาบัตรวิชาชีพครู หมู่ 1 รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2553

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  นายณัฐพล  ปัญญา
ชื่อเล่น  อั๋น
วันเกิด  วันศุกร์ที่  1  พฤษภาคม  2524
โทรศัพท์  087-1864722
e-mail  nattapolpanya@gmail.com    sincer80@hotmail.com 
สีที่ชอบ  สีเหลืองอ้มส้ม
คติประจำใจ  ทำอะไรที่มีความสุขและไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พอแล้ว
อาชีพ  ธุระกิจส่วนตัว


สุขสันต์วันเกิดทุกคนนะครับ

บทความที่ได้รับความนิยม

ความจริงใจงานหัวข้อตัวหนังสือ

งานหัวข้อตัวหนังสือ